اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

ایمنی و اطفاء حریق مخازن ذخیره واتمسفریک طبق استاندارد های API,NFPA,IEC,OSHA,ANSI,ASME

ایمنی و اطفاء حریق مخازن ذخیره واتمسفریک طبق استاندارد های API,NFPA,IEC,OSHA,ANSI,ASME

الف:الزامات طراحی ,زون بندی . بتن ریزی و ساخت انواع مخازن ذخیره اتمسفریک

ب: خاکریزی باندوال ها (حصارهای مشترک)و سیستم های زهکشی

پ:ایمنی مخازن:زونبندی و استقرار تجهیزات برقی-الکترسیته ساکن,سیستم ارتینگ و روشنایی

ت:تجهیزات مهم و حیاطی ایمنی مخازن ذخیره

ث:فرآیند بهره برداری نگهداری و ارسال مواد از مخازن

ج:انواع سیستمهای نشت یاب مخازن در حال سرویس

چ:از سرویس خارج کردن مخازن جهت تعمیرات دوره ای

ه:روش های تعمیر و نگهداری مخازن خارج از سرویس

خ:خطرات ورود به فضای بسته در انواع مخازن ذخیره

د:انواع روش های بازرسی فنی

ذ:ایمنی پیش راه اندازی مخازن

ر:انواع سیستمهای اعلام و اطفاِ مخازن ذخیره

ز:ارزیابی و مدلسازی پیامد حریق مخازن ذخیره

س:مدیریت بحران و اطفائ حریق مخازن

ش:مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از نشت مخازن