اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

مدیریت ایمنی فرایند PSM طبق ۱۴ عناصر استاندارد OSHA و اصول ۲۰ گانه RBPSM توسط مرکز CCPS

مدیریت ایمنی فرایند PSM طبق ۱۴ عناصر استاندارد OSHA و اصول ۲۰ گانه RBPSM توسط مرکز CCPS

الف:چرا PSM؟ دامنه و کاربرد PSM

ب:ایا اجرای هر 14 عنصر PSM می تواند خطر فرآیند را کاهش دهد؟

پ: بومی سازی PSM با فرهنگ سازمانی

ت:تطبیق عناصر سیستمOSHA  با CCPS

ث:اطلاعات ایمنی فرآیند PSI

ج:آنالیز خطرات فرآیند

چ:روش ها و دستورالعمل های عملیاتی

ح:تجزیه و تحلیل رویداد

خ:مدیریت تغییرات

د:انواع مجوز های انجام کار

ذ:یکپارچگی تجهیزات مکانیکی

:بررسی ایمنی پیش از راه اندازی PSSR

ز:مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

س:پیمانکاران

ش:آموزش

ص:اسرار تجارت

ض:ممیزی انطباق