اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

ایمنی بارگیری کشتی های نفتی و ترمینال (ساحل) طبق استاندارد و راهنمای جهانیISGOTT،IMO,,NFPA و کنوانسیون های زیست محیطی

ایمنی بارگیری کشتی های نفتی و ترمینال (ساحل) طبق استاندارد و راهنمای جهانیISGOTT،IMO,,NFPA و کنوانسیون های زیست محیطی

الف: الزامات طراحی و مدیریت ایمنی تجهیزات ترمینال نفتی

ب: انواع کشتی و ایمنی تجهیزات کشتی های نفتی

پ:مدیریت ایمنی بارگیری و تخلیه در کشتی و ترمینال

ت:بازوهای بارگیری دریایی MARINE LOADING ARM

ج:چک لیست ایمنی کشتی و ترمینال

چ: کنوانسیون های بین المللی دریایی و زیست محیطی