اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

ایمنی عملکردی لایه های حفاظتی LOPA/SIL

ایمنی عملکردی لایه های حفاظتی LOPA/SIL

الف:معرفی LOPA واستانداردهای IEC 61508, IEC 61511

ب:روش های تعیین SIL

پ:تکنیک LOPA  

ت:مستند سازی معیارهای ریسک

ث:شناسایی IPL ها و تعیین PFD ها

ج:معرفی HAZOP

چ:کاربرد LOPA

ح:نتیجه گیری