اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

ایمنی کار گرم طبق استاندارد های NFPA,API و توصیه های CBS روی خطوط و ظروف فرایندی

ایمنی کار گرم طبق استاندارد های NFPA,API و توصیه های CBS روی خطوط و ظروف فرایندی

الف:خطرات کلی کار گرم

ب:خطرات جوشکاری و برشکاری و برشکاری

پ:مقررات صدور پروانه کار گرم در فضای باز و بسته

ت:انواع روش های پرژ و تمیز کاری خطوط و ظروف جهت انجام کار گرم طبق معیارهای استاندارد

ث:طریقه ارزیابی و نحوه انجام کار گرم روی خطوط و ظروف

ج:توصیه های استانداردهای OSHA,NFPA,CBS جهت انجام کار گرم