اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

فرایند پیش از برنامه ریزی حادثه و مدیریت شرایط اضطراری طبق استانداردهای NFPA, OSHA

فرایند پیش از برنامه ریزی حادثه و مدیریت شرایط اضطراری طبق استانداردهای NFPA, OSHA

الف:طرح ریزی اضطراری

ب:پیاده سازی طرح اضطراری

پ:طرح آمادگی و پیشگیری

ت:برنامه های کاهش ریسک

ث:اقدامات کنترلی

ج:اقدامات حین وقوع

چ:گزارش حادثه اضطراری

ه:تشکیل کمیته اضطراری