اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق طبق NFPA 72

انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق طبق NFPA 72

الف: آشنایی با حریق و زون

ب:انواع سیستمهای اتوماتیک کشف و اعلام حریق

پ:دکتورهای سقفی و اجزائ  داخلی مدار

ت:سطح حفاظتی قابل پوشش دکتورهای سقفی

ث:انواع دتکتورها

ج:طرح های اعلام حریق

چ:نگهداری و تعمیرات سیستم های اتوماتیک اعلام و اطفا حریق