اسلاید اصلی اول
اسلاید اصلی دوم
            

الزامات ایمنی و اتش نشانی در صنایع نفت گاز پتروشیمی

الزامات ایمنی و اتش نشانی در صنایع نفت گاز پتروشیمی

ویژگی‌ها

انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق طبق NFPA 72

انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق طبق NFPA 72

الف: آشنایی با حریق و زون

ب:انواع سیستمهای اتوماتیک کشف و اعلام حریق

پ:دکتورهای سقفی و اجزائ  داخلی مدار

ت:سطح حفاظتی قابل پوشش دکتورهای سقفی

ث:انواع دتکتورها

ج:طرح های اعلام حریق

چ:نگهداری و تعمیرات سیستم های اتوماتیک اعلام و اطفا حریق

ویژگی‌ها

فرایند پیش از برنامه ریزی حادثه و مدیریت شرایط اضطراری طبق استانداردهای NFPA, OSHA

فرایند پیش از برنامه ریزی حادثه و مدیریت شرایط اضطراری طبق استانداردهای NFPA, OSHA

الف:طرح ریزی اضطراری

ب:پیاده سازی طرح اضطراری

پ:طرح آمادگی و پیشگیری

ت:برنامه های کاهش ریسک

ث:اقدامات کنترلی

ج:اقدامات حین وقوع

چ:گزارش حادثه اضطراری

ه:تشکیل کمیته اضطراری

ویژگی‌ها

ایمنی کار گرم طبق استاندارد های NFPA,API و توصیه های CBS روی خطوط و ظروف فرایندی

ایمنی کار گرم طبق استاندارد های NFPA,API و توصیه های CBS روی خطوط و ظروف فرایندی

الف:خطرات کلی کار گرم

ب:خطرات جوشکاری و برشکاری و برشکاری

پ:مقررات صدور پروانه کار گرم در فضای باز و بسته

ت:انواع روش های پرژ و تمیز کاری خطوط و ظروف جهت انجام کار گرم طبق معیارهای استاندارد

ث:طریقه ارزیابی و نحوه انجام کار گرم روی خطوط و ظروف

ج:توصیه های استانداردهای OSHA,NFPA,CBS جهت انجام کار گرم

ویژگی‌ها

ایمنی عملکردی لایه های حفاظتی LOPA/SIL

ایمنی عملکردی لایه های حفاظتی LOPA/SIL

الف:معرفی LOPA واستانداردهای IEC 61508, IEC 61511

ب:روش های تعیین SIL

پ:تکنیک LOPA  

ت:مستند سازی معیارهای ریسک

ث:شناسایی IPL ها و تعیین PFD ها

ج:معرفی HAZOP

چ:کاربرد LOPA

ح:نتیجه گیری

ویژگی‌ها

ایمنی بارگیری کشتی های نفتی و ترمینال (ساحل) طبق استاندارد و راهنمای جهانیISGOTT،IMO,,NFPA و کنوانسیون های زیست محیطی

ایمنی بارگیری کشتی های نفتی و ترمینال (ساحل) طبق استاندارد و راهنمای جهانیISGOTT،IMO,,NFPA و کنوانسیون های زیست محیطی

الف: الزامات طراحی و مدیریت ایمنی تجهیزات ترمینال نفتی

ب: انواع کشتی و ایمنی تجهیزات کشتی های نفتی

پ:مدیریت ایمنی بارگیری و تخلیه در کشتی و ترمینال

ت:بازوهای بارگیری دریایی MARINE LOADING ARM

ج:چک لیست ایمنی کشتی و ترمینال

چ: کنوانسیون های بین المللی دریایی و زیست محیطی

ویژگی‌ها

مدیریت ایمنی فرایند PSM طبق ۱۴ عناصر استاندارد OSHA و اصول ۲۰ گانه RBPSM توسط مرکز CCPS

مدیریت ایمنی فرایند PSM طبق ۱۴ عناصر استاندارد OSHA و اصول ۲۰ گانه RBPSM توسط مرکز CCPS

الف:چرا PSM؟ دامنه و کاربرد PSM

ب:ایا اجرای هر 14 عنصر PSM می تواند خطر فرآیند را کاهش دهد؟

پ: بومی سازی PSM با فرهنگ سازمانی

ت:تطبیق عناصر سیستمOSHA  با CCPS

ث:اطلاعات ایمنی فرآیند PSI

ج:آنالیز خطرات فرآیند

چ:روش ها و دستورالعمل های عملیاتی

ح:تجزیه و تحلیل رویداد

خ:مدیریت تغییرات

د:انواع مجوز های انجام کار

ذ:یکپارچگی تجهیزات مکانیکی

:بررسی ایمنی پیش از راه اندازی PSSR

ز:مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

س:پیمانکاران

ش:آموزش

ص:اسرار تجارت

ض:ممیزی انطباق

ویژگی‌ها

ایمنی و اطفاء حریق مخازن ذخیره واتمسفریک طبق استاندارد های API,NFPA,IEC,OSHA,ANSI,ASME

ایمنی و اطفاء حریق مخازن ذخیره واتمسفریک طبق استاندارد های API,NFPA,IEC,OSHA,ANSI,ASME

الف:الزامات طراحی ,زون بندی . بتن ریزی و ساخت انواع مخازن ذخیره اتمسفریک

ب: خاکریزی باندوال ها (حصارهای مشترک)و سیستم های زهکشی

پ:ایمنی مخازن:زونبندی و استقرار تجهیزات برقی-الکترسیته ساکن,سیستم ارتینگ و روشنایی

ت:تجهیزات مهم و حیاطی ایمنی مخازن ذخیره

ث:فرآیند بهره برداری نگهداری و ارسال مواد از مخازن

ج:انواع سیستمهای نشت یاب مخازن در حال سرویس

چ:از سرویس خارج کردن مخازن جهت تعمیرات دوره ای

ه:روش های تعمیر و نگهداری مخازن خارج از سرویس

خ:خطرات ورود به فضای بسته در انواع مخازن ذخیره

د:انواع روش های بازرسی فنی

ذ:ایمنی پیش راه اندازی مخازن

ر:انواع سیستمهای اعلام و اطفاِ مخازن ذخیره

ز:ارزیابی و مدلسازی پیامد حریق مخازن ذخیره

س:مدیریت بحران و اطفائ حریق مخازن

ش:مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از نشت مخازن

ویژگی‌ها